FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Thang nhôm JoongangThang nhôm rút Hàn Quốc JALS-43

Số bậc chữ: A3 Số bậc chữ I: 5 Chiều cao A1: 0,83m Chiều cao A2: 1,40m Chiều cao sử dụng H1: 1,7m Chiều cao sử dụng H2:3,2m

Liên hệ

Thang nhôm rút Hàn Quốc JALS-44

Số bậc chữ A Kéo dài (7 bậc); Thu gọn (4 bậc) Chiều cao A11,11m Chiều cao A21,97m Kéo dài chữ I12,4m Kéo dài chữ I24,23m

Liên hệ

Gọi mua hàng