FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Súng bắn bulong KawasakiSúng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX - Mã sản phẩm: KPT-14ME - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 12 tháng

3.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX - Mã sản phẩm: KPT-14SX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

3.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2 - Mã sản phẩm: KPT-14ME-V2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

3.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX - Mã sản phẩm: KPT-14FX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

3.850.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP - Mã sản phẩm: KPT-14UP - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-231

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-231: - Mã sản phẩm: KPT-231 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

2.800.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-1420

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-1420 - Mã sản phẩm: KPT-1420 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản. Bảo hành 6 tháng 

3.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M - Mã sản phẩm: KPT-14SH-M - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL - Mã sản phẩm: KPT-14SH-DL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

3.100.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX - Mã sản phẩm: KPT-12MX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.480.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE - Mã sản phẩm: KPT-12CE - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.480.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12W

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12W: - Mã sản phẩm: KPT-12W - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

2.220.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX - Mã sản phẩm: KPT-12WX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB - Mã sản phẩm: KPT-12BB - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.700.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC - Mã sản phẩm: KPT-25DC - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

6.550.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P - Mã sản phẩm: KPT-220P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

4.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL - Mã sản phẩm: KPT-220PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

4.750.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460: - Mã sản phẩm: KPT-1460 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

6.000.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P - Mã sản phẩm: KPT-285P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

8.100.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL - Mã sản phẩm: KPT-285PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

8.300.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P - Mã sản phẩm: KPT-191P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

5.300.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL - Mã sản phẩm: KPT-191PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

5.550.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280P - Mã sản phẩm: KPT-280P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.550.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL - Mã sản phẩm: KPT-280PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

8.800.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S - Mã sản phẩm: KPT-229S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL - Mã sản phẩm: KPT-229SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P - Mã sản phẩm: KPT-321P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL - Mã sản phẩm: KPT-321PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P - Mã sản phẩm: KPT-381P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

11.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL - Mã sản phẩm: KPT-381PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.050.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P - Mã sản phẩm: KPT-421P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

11.900.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL - Mã sản phẩm: KPT-421PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P - Mã sản phẩm: KPT-452P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

14.700.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL - Mã sản phẩm: KPT-452PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.100.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P - Mã sản phẩm: KPT- 326P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

8.400.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S - Mã sản phẩm: KPT- 321S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL - Mã sản phẩm: KPT- 321SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.800.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381S - Mã sản phẩm: KPT- 381S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

10.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381SL - Mã sản phẩm: KPT- 381SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.900.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S - Mã sản phẩm: KPT- 421S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL - Mã sản phẩm: KPT- 421SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.900.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH - Mã sản phẩm: KPT- 50SH - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.300.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2 - Mã sản phẩm: KPT- 50SH-2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S - Mã sản phẩm: KPT-450S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.300.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL - Mã sản phẩm: KPT-450SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S - Mã sản phẩm: KPT-386S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

12.800.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL - Mã sản phẩm: KPT-386SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

13.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD - Mã sản phẩm: KPT-45SD - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

18.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA - Mã sản phẩm: KPT-55SA - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản

24.000.000 VNĐ