Máy đếm tiền ModulMáy đếm tiền modul 2200C
Máy đếm tiền modul 2200C

- Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm) - Tự động khởi động đếm và dừng - Có chức năng đếm được các ngoại tệ. - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn. - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mắt thần, mô tơ… thông qua hiện thị trên màn hình. - Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút

2.250.000 VNĐ

Máy đếm tiền Modul 5688
Máy đếm tiền Modul 5688

- Tốc độ đếm: 1.000 tờ/phút - Tự động khởi động đếm và dừng - Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn - Tự động tách tờ - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mắt thần, mô tơ... thông qua hiện thị trên màn hình. - Có chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi

5.400.000 VNĐ

Máy đếm tiền Modul 1618
Máy đếm tiền Modul 1618

- Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng - Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn, ấn định số đếm - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy và séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi - Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút

4.400.000 VNĐ

Máy đếm tiền Modul 8800
Máy đếm tiền Modul 8800

- Tự động khởi động đếm và dừng - Tốc độ đếm: 1.000tờ/phút - Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn - Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm) - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mắt thần, mô tơ... thông qua hiện thị trên màn hình. - Có chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi  

Liên hệ

Máy đếm tiền Modul 0168W
Máy đếm tiền Modul 0168W

- Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy và séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng - Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn - chức năng ấn định số đếm - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới

Liên hệ

Máy đếm tiền Modul 2618
Máy đếm tiền Modul 2618

- Tốc độ đếm: 1.000tờ/phút - Khi đưa tiền vào máy sẽ tự động chạy và khi hết tiền máy sẽ tự động dừng - Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn - Tự động tách tờ - Nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy - Có chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi

Liên hệ

Gọi mua hàng