Điện cực đo ionĐiện cực đo ion clorua HORIBA 8002-10C
Điện cực đo ion clorua HORIBA 8002-10C

Dải đo:   0.35 to 35,000 mg/L Cl- (10-5 to 1 mol/L) Cl- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 350 mg/L (10-2 mol/L) Cl- pH 3 to 11 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 5 giây

Liên hệ

Điện cực đo ion sunfua HORIBA 8003-10C
Điện cực đo ion sunfua HORIBA 8003-10C

Dải đo:   0.32 to 32,000 mg/L S2- (10-5 to 1 mol/L) S2- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 3.2 mg/L (10-4 mol/L) S2- pH 12 to 14 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2060A, 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion iodua HORIBA 8004-10C
Điện cực đo ion iodua HORIBA 8004-10C

Dải đo:   0.0127 to 12,700 mg/L l- (10-7 to 10-1 mol/L) l- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 1270 mg/L (10-2 mol/L) l- pH 2 to 11 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2060A, 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion đồng HORIBA 8006-10C
Điện cực đo ion đồng HORIBA 8006-10C

Dải đo:      0.06 to 6,350 mg/L Cu2+ (10-6 to 10-1 mol/L) Cu2+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 6.35 mg/L (10-4 mol/L) Cu2+ pH 2 to 6 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion cadimi HORIBA 8007-10C
Điện cực đo ion cadimi HORIBA 8007-10C

Dải đo:   0.1 to 11,240 mg/L Cd2+ (10-6 to 10-1 mol/L) Cd2+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 11 mg/L (10-4 mol/L) Cd2+pH 3 to 8 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃

Liên hệ

Điện cực đo ion chì HORIBA 8008-10C
Điện cực đo ion chì HORIBA 8008-10C

Dải đo:   2 to 20,000 mg/L Pb2+ (10-5 to 10-1 mol/L) Pb2+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 20 mg/L (10-4 mol/L) Pb2+pH 4.5 to 6.5 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây

Liên hệ

Điện cực đo ion thioxyanat HORIBA 8009-10C
Điện cực đo ion thioxyanat HORIBA 8009-10C

Dải đo:          0.6 to 5,800 mg/L SCN- (10-5 to 10-1 mol/L) SCN- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 5.8 mg/L (10-4 mol/L) SCN-pH 2 to 12 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃

Liên hệ

Điện cực đo ion florua HORIBA 8010-10C
Điện cực đo ion florua HORIBA 8010-10C

Dải đo:   0.02 to 19,000 mg/L F- (10-6 to 1 mol/L) F- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 20 mg/L (10-3 mol/L) F-pH 4 to 10 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 5 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2060A, 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion bạc HORIBA 8011-10C
Điện cực đo ion bạc HORIBA 8011-10C

Dải đo:   0.01 to 110,000 mg/L Ag+ (10-7 to 1 mol/L) Ag+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 1 mg/L (10-5 mol/L) Ag+pH 2 to 10 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây

Liên hệ

Điện cực đo ion nitrat HORIBA 8201-10C
Điện cực đo ion nitrat HORIBA 8201-10C

Dải đo:   0.62 to 62,000 mg/L NO3 - (10-5 to 1 mol/L) NO3- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 62 mg/L (10-3 mol/L) NO3-pH 3 to 7 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 15 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion kali HORIBA 8202-10C
Điện cực đo ion kali HORIBA 8202-10C

Dải đo:          0.04 to 39,000 mg/L K+  (10-6 to 1 mol/L) K+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 3.9 mg/L (10-4 mol/L) K+ pH 5 to 11 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 15 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion canxi HORIBA 8203-10C
Điện cực đo ion canxi HORIBA 8203-10C

Dải đo:  0.4 to 40,080 mg/L Ca2+| (10-5 to 1 mol/L) Ca2+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 4.0 mg/L (10-4 mol/L) Ca2+| pH 5 to 11 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 15 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2060A, 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion natri HORIBA 1512A-10C
Điện cực đo ion natri HORIBA 1512A-10C

Dải đo: 2.3 to 230,000 mg/L Na+| (10-4 to 10 mol/L) Na+ Dải nhiệt độ: 0 - 50  Dải pH: 230 mg/L (10-2 mol/L) Na+ | Over pH 4.5 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 60 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 30 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2565A

Liên hệ

Điện cực đo ion bromua HORIBA 8005-10C
Điện cực đo ion bromua HORIBA 8005-10C

Phạm vi đo 0.8 to 80,000 mg/L Br- (10-5 to 1 mol/L) Br- Phạm vi pH 800 mg/L (10-2 mol/L) Br- pH 1.5 to 11.5 Phạm vi nhiệt độ áp dụng: 0 to 50℃ Thời gian đáp ứng (90%): Trong vòng 5 giây

Liên hệ

Điện cực tổ hợp đo ion amoniac HORIBA 5002S-10C
Điện cực tổ hợp đo ion amoniac HORIBA 5002S-10C

Dải đo pH: pH 12 Độ chính xác: ± 2% Điện cực trong: Ag / AgCl Dung dịch trong: NH4Cl 0,1 mol / L Lớp chuyển tiếp: ống ngoài có thể dịch chuyển Đầu nối và chiều dài cáp: BNC, 1m Kích thước: 161mm (chiều dài), 15mm (đường kính) Vật liệu làm ướt: PTFE, PVC, PSU Độ dốc: -54 đến -62 mV / decade

Liên hệ

Điện cực đo ion Clo HORIBA 6560S-10C
Điện cực đo ion Clo HORIBA 6560S-10C

Dải đo: 0,35 - 35.000 mg / L Cl- 1 x 10-5 - 1 mol / L Cl- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: pH 3 - 11 (350 mg / L Cl-) Độ chính xác: ± 2% Điện cực trong: Ag / AgCl Dung dịch trong: 1 mol / L KNO3 Lớp chuyển tiếp: ống di chuyển Đầu nối và chiều dài cáp: BNC, 1m

Liên hệ

Điện cực đo ion Flo HORIBA 6561S-10C
Điện cực đo ion Flo HORIBA 6561S-10C

Dải đo: 0.02 - 19,000 mg/L F- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: pH 5 - 8 (0.1 - 1000 mg/L F-) Độ chính xác: ± 2% Điện cực trong: Ag / AgCl Dung dịch trong: 3.3 mol/L KCl Lớp chuyển tiếp: ống di chuyển

Liên hệ

Điện cực đo ion nitrat HORIBA 6581S-10C
Điện cực đo ion nitrat HORIBA 6581S-10C

Dải đo: 0.62 - 62,000 mg/L NO3- 1 x 10-5 - 1 mol/L NO3- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: pH 3 - 7 (62 mg/L NO3-) Độ chính xác: ± 2% Điện cực trong: Ag / AgCl Dung dịch trong: 2 mol/L (NH4)2SO4 Lớp chuyển tiếp: ống di chuyển Đầu nối và chiều dài cáp: BNC, 1m Kích thước: 150mm (chiều dài), 16,5mm (đường kính)

Liên hệ

Điện cực đo ion kali HORIBA 6582S-10C
Điện cực đo ion kali HORIBA 6582S-10C

Dải đo: 0.39 - 39,000 mg/L K+ 1 x 10-5 - 1 mol/L K+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: pH 5 - 11 (3.9 mg/L K+) Độ chính xác: ± 2% Điện cực trong: Ag / AgCl Dung dịch trong: 1 mol/L NaCl Lớp chuyển tiếp: ống di chuyển

Liên hệ

Điện cực đo ion canxi HORIBA 6583S-10C
Điện cực đo ion canxi HORIBA 6583S-10C

Dải đo:      0.4 - 40,080 mg/L Ca2+ 1 x 10-5 - 1 mol/L Ca2+ Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: pH 5 - 11 (4.0 mg/L Ca2+ Độ chính xác: ± 4% Điện cực trong: Ag / AgCl

Liên hệ

Bút đo ion Natri Horiba Na-11
Bút đo ion Natri Horiba Na-11

- Nguyên lý đo lường: Điện cực chọn lọc ion - Khối lượng mẫu tối thiểu: 0,3ml (0,05ml với mẫu lấy mẫu B) - Phạm vi đo lường: 2 đến 9900 ppm (mg / L); 0,1 đến 430 mmol / L

7.500.000 VNĐ

Bút đo ion Kali Horiba K-11
Bút đo ion Kali Horiba K-11

- Vật liệu: Nhựa epoxy - Kích thước: 164 x 29 x 20 mm (không bao gồm các hình chiếu) - Khối lượng: Xấp xỉ 55 g (bao gồm cảm biến và pin)

7.500.000 VNĐ

Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11C (cho hoa màu)
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11C (cho hoa màu)

- Độ ẩm hoạt động: Độ ẩm tương đối 85% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) - Nguồn: Pin CR2032 (2) - Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 400 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền - Vật liệu: Nhựa epoxy - Kích thước: 164 x 29 x 20 mm (không bao gồm các hình chiếu)

12.200.000 VNĐ

Bút đo ion nitrat Horiba NO3-11S (cho đất)
Bút đo ion nitrat Horiba NO3-11S (cho đất)

- Nguyên lý đo lường: Điện cực chọn lọc ion - Khối lượng mẫu tối thiểu: 0,3ml (0,05ml với mẫu lấy mẫu B) - Phạm vi đo lường Nitrate (NO 3-): 6 đến 9900 ppm (mg / L)

13.500.000 VNĐ

Bút đo ion nitrat Horiba NO3-11 (sử dụng chung)
Bút đo ion nitrat Horiba NO3-11 (sử dụng chung)

- Nguồn: Pin CR2032 (2) - Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 400 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền - Vật liệu: Nhựa epoxy - Kích thước: 164 x 29 x 20 mm (không bao gồm các hình chiếu)

7.500.000 VNĐ

Bút đo ion Canxi Horiba Ca-11
Bút đo ion Canxi Horiba Ca-11

- Nguồn: Pin CR2032 (2) - Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 400 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền - Vật chất: Nhựa epoxy - Kích thước: 164 x 29 x 20 mm (không bao gồm các hình chiếu) - Khối lượng: Xấp xỉ 55 g (bao gồm cảm biến và pin)

8.900.000 VNĐ

Cảm biến đo ion natri HORIBA S022
Cảm biến đo ion natri HORIBA S022

Phạm vi nồng độ natri ion: 2 đến 9900 ppm (mg / L), 0,1 đến 430 mmol / L

2.200.000 VNĐ

Cảm biến đo ion Kali Horiba S030
Cảm biến đo ion Kali Horiba S030

Phạm vi nồng độ kali ion: 4 đến 9900 ppm (mg / L), 0,1 đến 250 mmol / L

2.200.000 VNĐ

Cảm biến đo ion nitrat Horiba S040
Cảm biến đo ion nitrat Horiba S040

Yêu cầu mẫu tối thiểu: 0,3 ml với phép đo trực tiếp (0,05 ml với mẫu lấy mẫu B) Cảm biến nhiệt độ

2.200.000 VNĐ

Cảm biến đo ion canxi Horiba S050
Cảm biến đo ion canxi Horiba S050

Phạm vi nồng độ ion canxi: 4 đến 9900 ppm (mg / L), 0,1 đến 250 mmol / L

2.200.000 VNĐ

Điện cực đo Natri/Natri Clorua Hanna FC300B
Điện cực đo Natri/Natri Clorua Hanna FC300B

Điện cực đo Natri/Natri Clorua Hanna FC300B trả kết quả đo nhanh và chính xác    - Model: FC300B - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: thuỷ tinh, kết hợp - Thang đo: Natri (Na+) 1.0M to 1 x 10-5M, 22,990 to 0.23 mg/L (ppm) - pH tối ưu: 9.75 đến 14 - Nhiệt độ tối ưu: 0 đến 80ºC - Slope: +57 - Đường kính: 12 mm - Chiều dài tổng: 120 mm - Chất liệu thân: thuỷ tinh - Cáp: 1m - Cổng kết nối: BNC

6.979.500 VNĐ

Điện cực Bromide Half-Cell Hanna HI4002
Điện cực Bromide Half-Cell Hanna HI4002

Điện cực Bromide Half-Cell Hanna HI4002 Cảm biến trạng thái rắn     Bảng chuyển đổi thành Br-                                                       Nhân với - mol/L (M) thành ppm (mg/L): 7.99 x 104 - ppm (mg/L) thành M (mol/L): 1.252 x 10-5  

15.252.250 VNĐ

Điện Cực Cloride Half-Cell Hanna HI4007
Điện Cực Cloride Half-Cell Hanna HI4007

Điện Cực Cloride Half-Cell Hanna HI4007 ứng dụng trong thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp và xử lý nước.   - Model : HI4007 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch rắn - Thang đo: Chloride (Cl-) 1.0M to 5•10-5M, 35,500 to 1.8 mg/L (ppm) - Thang đo pH tối ưu: pH 2 to 11 - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C - Slope: -56 mV - Đường kính: 12 mm  

15.252.250 VNĐ

Điện cực Floride Half-Cell Hanna HI4010
Điện cực Floride Half-Cell Hanna HI4010

Điện cực Floride Half-Cell Hanna HI4010 ứng dụng rộng rãi trong xử lý nước uống, giám sát môi trường và bể xi mạ   - Model : HI4010  - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch rắn - Thang đo: florua (F-) bão hòa đến 1•10-6M, bão hòa đến 0.02 mg/L (ppm) - Thang đo pH tối ưu: pH 5 to 8 - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C - Slope: -56 mV - Đường kính: 12 mm  

16.040.750 VNĐ

Điện cực chì/Sulfat Half-Cell Hanna HI4012
Điện cực chì/Sulfat Half-Cell Hanna HI4012

Điện cực chì/Sulfat Half-Cell Hanna HI4012 ứng dụng trong giám sát môi trường và bể xi mạ    - Model : HI4012 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch rắn - Thang đo: florua (F-) bão hòa đến 1•10-6M, bão hòa đến 0.02 mg/L (ppm) - Thang đo pH tối ưu: pH 5 to 8 - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C - Slope: -56 mV - Đường kính: 12 mm  

20.248.300 VNĐ

Điện cực Nitrat Half-Cell Hanna HI4013
Điện cực Nitrat Half-Cell Hanna HI4013

Điện cực Nitrat Half-Cell Hanna HI4013 dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp và phân tích nước   - Model : HI4013 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch chất lỏng - Thang đo Nitrat (NO3-): 0.1M đến 1x10-5M 6,200 đến 0.62 mg/L (ppm) - Thang đo pH tối ưu: pH 2 đến 12 - Thang đo nhiệt độ: 0 to 40°C - Slope: -56 mV - Đường kính: 12 mm  

19.458.850 VNĐ

Điện cực Kali Half-Cell Hanna HI4014
Điện cực Kali Half-Cell Hanna HI4014

Điện cực Kali Half-Cell Hanna HI4014 dùng trong phân tích rượu vang, nông nghiệp và nước   - Model : HI4014 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch chất lỏng - Thang đo kali (K+): 1.0M to 1x10-6M 39,100 to 0.039 mg/L (ppm) - Thang đo pH tối ưu: pH 1.5 đến 12 - Thang đo nhiệt độ: 0 to 40°C - Slope: +56 mV  - Đường kính: 12 mm - Chiều dài thân: 120 mm  

19.722.000 VNĐ

Điện cực Bạc/Sulfit Half-Cell Hanna HI4015
Điện cực Bạc/Sulfit Half-Cell Hanna HI4015

Điện cực Bạc/Sulfit Half-Cell Hanna HI4015 ứng dụng trong điều hòa nước, giám sát môi trường và công nghiệp   - Model: HI4015 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch rắn - Thang đo: Bạc từ 0.11 to 107,900 mg/L Ag+ Sunfit từ 0.003 to 32,100 mg/L S2- - Thang đo: pH tối ưu pH 2 đến 8 (bạc) - pH: 12 đến 14 (sunfit) - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C  

16.040.750 VNĐ

Điện cực Calomel thủy tinh Hanna HI5412
Điện cực Calomel thủy tinh Hanna HI5412

Điện cực Calomel thủy tinh Hanna HI5412 bán chạy tại Hải Minh    - Model: HI5412 - Hãng sản xuất : Hanna - Chất liệu thân: Thủy tinh - Tham chiếu: Đơn, Hg/Hg₂Cl₂ - Mối nối / Tốc độ: dòng ceramic, đơn/15-20 μL/h - điện phân: 3.5M KCl - Áp suất tối đa: 0.1 bar - Đường kính: 12 mm - Chiều dài thân/tổng: 120 mm / 175.5 mm

3.155.900 VNĐ

Điện cực tham chiếu cho điện cực ISE Half-Cell Hanna HI5315
Điện cực tham chiếu cho điện cực ISE Half-Cell Hanna HI5315

Điện cực tham chiếu cho điện cực ISE Half-Cell Hanna HI5315 chính hãng tốt nhất    - Model: HI5313 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C - Đường kính: 12 mm - Chiều dài tổng thể: 120 mm - Chất liệu thân: PEI - Cáp: đồng trục; 1 m (3.3’) - Kết nối: banana - Bảo hành: 06 tháng  

6.837.150 VNĐ

Điện cực tham chiếu thân PEI Hanna HI5313
Điện cực tham chiếu thân PEI Hanna HI5313

Điện cực tham chiếu thân PEI Hanna HI5313 chính hãng điện cực tham chiếu half-cell thân PEI, mối nối ceramic đơn và điện phân gel ổn định.   - Model: HI5313 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell - Chất liệu thân: PEI - Tham chiếu: Đơn, Ag/AgCl - Mối nối: Ceramic - Điện phân: gel (KCl 1M + AgCl) - Áp suất tối đa: 0.1 bar - Thang đo nhiệt độ: -5 to 60°C (23 to 140°F)  

3.155.900 VNĐ

Điện cực Amoni Hanna HI4101 (Dạng Kết Hợp)
Điện cực Amoni Hanna HI4101 (Dạng Kết Hợp)

Điện cực Amoni Hanna HI4101 (Dạng Kết Hợp) ứng dụng như nước, nước thải, nông nghiệp, và rượu vang   - Model: HI4101 - Hãng sản xuất : Hanna - Loại: half-cell; mạch rắn - Thang đo: Bạc từ 0.11 to 107,900 mg/L Ag+ Sunfit từ 0.003 to 32,100 mg/L S2- - Thang đo: pH tối ưu pH 2 đến 8 (bạc) - pH: 12 đến 14 (sunfit) - Thang đo nhiệt độ: 0 to 80 °C  

16.303.900 VNĐ

Điện cực đo ion xyanua HORIBA 8001-10C
Điện cực đo ion xyanua HORIBA 8001-10C

Dải đo:   0.03 to 2,600 mg/L CN- (10-6 to 10-1mol/L) CN- Dải nhiệt độ: 0 - 50 ºC Dải pH: 2.6mg/L (10-4mol/L) CN- pH 12 to 13 Dải nhiệt độ áp dụng: 0 đến 50 ℃ Thời gian phản hồi (90%): Trong vòng 10 giây Điện cực tham chiếu áp dụng: 2060A, 2565A

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo