Máy Bơm Màng ĐiệnBơm Màng Điện GODO DBY3-40 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 INOX - Model: GODO DBY3-40 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 NHỰA PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min - Cột áp: 4 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 TEFLON - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Kích thước cổng hút/xả: 1,5 inch - Kích thước cổng khí nén: 1,5 inch - Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 GANG - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2 inch - Kích thước cổng khí nén: 2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 HỢP KIM NHÔM - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 INOX - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2 inch - Kích thước cổng khí nén: 2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 NHỰA PP - Kích thước cổng hút/xả: 2 inch - Kích thước cổng khí nén: 2 inch - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min - Cột áp: 4 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3-50 TEFLON - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2 inch - Kích thước cổng khí nén: 2 inch - Size: 2 inch - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 GANG - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2,5  inch - Kích thước cổng khí nén: 2,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2,5  inch - Kích thước cổng khí nén: 2,5  inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 INOX - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2,5  inch - Kích thước cổng khí nén: 2,5  inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 NHỰA PP - Hạt rắn có kích thước max: 4,8  mm - Kích thước cổng hút/xả: 2,5  inch - Kích thước cổng khí nén: 2,5  inch - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3-65 TEFLON - Lưu lượng tối đa: 162 lít/min - Cột áp: 4 bar - Size: 2,5 inch - Kích thước cổng hút/xả: 2,5  inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 GANG - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch - Lưu lượng tối đa: 245  lít/min  

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Lưu lượng tối đa: 245  lít/min - Cột áp: 4 bar - Size: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 NHỰA PP - Lưu lượng tối đa: 245  lít/min - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3-80 TEFLON - Size: 3 inch - Lưu lượng tối đa: 245  lít/min - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 GANG - Lưu lượng tối đa: 12,8  lít/min - Cổng hút/xả: 3/8 inch - Cổng khí nén: 3/8 inch - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm

16.390.000 VNĐ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 HỢP KIM NHÔM - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng  - Lưu lượng tối đa: 12,8  lít/min - Cổng hút/xả: 3/8 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 INOX - Cổng hút/xả: 3/8 inch - Cổng khí nén: 3/8 inch - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm - Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-10 NHỰA PP - Cổng hút/xả: 3/8 inch - Cổng khí nén: 3/8 inch - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 GANG - Cổng khí nén: 3 inch - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 INOX - Cột áp: 7 bar - Size: 3 inch - Lưu lượng tối đa: 245 lít/min - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch

74.800.000 VNĐ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng - Cột áp: 7 bar - Size: 3 inch - Cổng hút/xả: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-100 TEFLON - Cổng khí nén: 3 inch - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Cột áp: 7 bar - Size: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-125 INOX - Model: GODO DBY3S-125 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng - Cột áp: 7 bar - Size: 5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 GANG - Nhà sản xuất: Bianfeng - Lưu lượng: 12,8 l/phút - Cột áp: 7 bar - Size: 1/2  inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 HỢP KIM NHÔM - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng - Size: 1/2  inch - Lưu lượng: 12,8 l/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 INOX - Model: GODO DBY3S-15 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng: 12,8 l/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-15 NHỰA PP - Model: GODO DBY3S-15 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng: 12,8 l/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A GANG - Model: GODO DBY3S-25A GANG - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cột áp: 7 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 7 bar - Size: 1 inch - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-25A INOX - Cột áp: 7 bar - Size: 1 inch - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 4 bar - Size: 1 inch - Cổng hút/xả: 1,25 inch - Cổng khí nén: 1,25 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 INOX - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cột áp: 4 bar - Size: 1 inch - Cổng hút/xả: 1,25 inch - Cổng khí nén: 1,25 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 GANG - Lưu lượng: 12,8 (Lít/phút) - Áp lực tối đa: 4 (bar) - Động cơ: 2,2 (Kw) - Nguồn điện: 380 (V)

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 NHỰA PP - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng hút/xả: 1,25 inch - Cổng khí nén: 1,25 inch - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 HỢP KIM NHÔM - Vật liệu: hợp kim nhôm - Lưu lượng tối đa 12,8L - Áp lực tối đa (bar) 4 - Kích thước cổng hút/xả: 3/8  (inch)  - Kích thước cổng khí nén: ⅜ (inch)  - Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)  - Hãng sản xuất: Bianfeng - Mã sản phẩm: DBY3-10L

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-32 TEFLON - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,25 inch - Cổng khí nén: 1,25 inch - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 INOX - Vật liệu: inox - Lưu lượng tối đa 12,8L - Áp lực tối đa (bar) 4 - Cổng hút/xả: 3/8 (inch) - Cổng khí nén:  3/8 (inch) - Hạt rắn tối đa: 2,5 (mm) - Hãng sản xuất: Bianfeng - Mã sản phẩm: DBY3-10

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 GANG - Size: 1,5  inch - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 NHỰA PP - Vật liệu: nhựa PP - Lưu lượng tối đa 12,8L - Áp lực tối đa: 4 bar - Cổng hút/xả: 3/8  inch - Cổng khí nén: 3/8  inch - Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 HỢP KIM NHÔM - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Cột áp: 4 bar - Size: 1,5  inch - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-10 NHỰA PP - Vật liệu: gang - Lưu lượng max: 245Lpm - Áp lực tối đa: 4 bar - Cổng hút/xả: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch - Kích thước hạt rắn tối đa: 6,5 mm - Hãng sản xuất: Bianfeng

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch - Cổng khí nén: 1,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 NHỰA PP - Cột áp: 4 bar - Size: 1,5  inch - Xuất xứ: Trung Quốc - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-40 TEFLON - Nhà sản xuất: Bianfeng - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Lưu lượng: 48 lít/phút - Cổng hút/xả: 1,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 INOX - Lưu lượng: 245 (Lít) - Áp lực tối đa: 4 (bar)  - Kích thước hạt rắn tối đa: 6,5 (mm)  - Kích thước cổng khí nén: 3 (Inch)  - Kích thước cổng hút/xả: 3 (Inch)  - Công suất: 2,2 (Kw)  - Nguồn điện: 380 (V)

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 GANG - Xuất xứ: Trung Quốc - Nhà sản xuất: Bianfeng - Cổng hút/xả: 2 inch - Cột áp: 4 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 NHỰA PP

Máy bơm màng điện DBY3-100 nhựa PP -  Lưu lượng: 245 (Lít/phút) -  Áp lực tối đa: 4 (bar)  - Cổng hút/xả có kích thước: 3 (Inch)  - Cổng khí nén có kích thước: 3 (Inch)  - Kích thước hạt rắn tối đa: 6,5 (mm)  - Công suất: 2,2 (Kw)  - Nguồn điện: 380 (V)

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 HỢP KIM NHÔM - Nhà sản xuất: Bianfeng - Cổng khí nén: 2 inch - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm - Lưu lượng: 162 lít/phút - Cổng hút/xả: 2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Cổng hút/xả: 2 inch - Cột áp: 4 bar - Size: 2  inch  

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 NHỰA PP - Cổng hút/xả: 2 inch - Cột áp: 4 bar - Size: 2  inch - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-100 TEFLON

Bơm màng điện GODO DBY3-100 TEFLON - Model: GODO DBY3-100 TEFLON -  Lưu lượng: 245 (Lít/phút) -  Áp lực tối đa: 4 (bar)  - Vật liệu: TEFLON siêu bền - Cổng hút/xả có kích thước: 3 (Inch)  - Cổng khí nén có kích thước: 3 (Inch)  - Kích thước hạt rắn: 6,5 (mm)  - Công suất: 2,2 (Kw)  - Nguồn điện: 380 (V)  

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-50 TEFLON - Model: GODO DBY3S- 50 TEFLON - Cổng khí nén: 2 inch - Cổng hút/xả: 2 inch - Cột áp: 4 bar - Size: 2  inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 GANG - Cột áp: 4 bar - Size: 2,5  inch - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm - Lưu lượng: 162 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 HỢP KIM NHÔM - Nhà sản xuất: Bianfeng - Cổng khí nén: 2,5 inch - Cổng hút/xả: 2,5 inch - Cột áp: 4 bar - Size: 2,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm - Lưu lượng: 162 lít/phút - Cổng khí nén: 2,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 NHỰA PP - Model: GODO DBY3S-65 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng - Xuất xứ: Trung Quốc - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-65 TEFLON - Hạt rắn có kích thước max: 4,8 mm - Lưu lượng: 162 lít/phút - Cổng khí nén: 2,5 inch - Cổng hút/xả: 2,5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 GANG - Cột áp: 4 bar - Size: 3  inch - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Lưu lượng: 245 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 INOX - Nhà sản xuất: Bianfeng - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Lưu lượng: 245 lít/phút - Cổng khí nén: 3 inch - Cổng hút/xả: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 NHỰA PP - Model:GODO DBY3S-80 NHỰA PP - Nhà sản xuất: Bianfeng - Hạt rắn có kích thước max: 6,5 mm - Lưu lượng: 245 lít/phút

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3S-80 TEFLON - Lưu lượng: 245 lít/phút - Cột áp: 4 bar - Size: 3 inch - Cổng khí nén: 3 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-125 INOX - Lưu lượng tối đa: 480 lít/min - Cột áp: 4 bar - Cổng hút/xả: 5 inch - Cổng khí nén: 5 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 GANG - Cổng hút/xả: 1/2 inch - Cổng khí nén: 1/2 inch - Size: 1/2 inch - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 HỢP KIM NHÔM - Model: GODO DBY3-15 HỢP KIM NHÔM - Lưu lượng tối đa: 12,8 lít/min - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 INOX - Cột áp: 4 bar - Kích thước cổng hút/xả: 1/2 inch - Kích thước cổng khí nén: 1/2 inch - Size: 1/2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-15 NHỰA PP - Lưu lượng tối đa: 12,8 lít/min - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 2,5 mm - Kích thước cổng hút/xả: 1/2 inch - Kích thước cổng khí nén: 1/2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A GANG - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Kích thước cổng hút/xả: 1/2 inch - Kích thước cổng khí nén: 1/2 inch - Size: 1 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A HỢP KIM NHÔM - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Kích thước cổng hút/xả: 1/2 inch - Kích thước cổng khí nén: 1/2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-25A INOX - Cột áp: 4 bar - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Kích thước cổng hút/xả: 1/2 inch - Kích thước cổng khí nén: 1/2 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 GANG - Kích thước cổng hút/xả: 1,25 inch - Kích thước cổng khí nén: 1,25 inch - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 HỢP KIM NHÔM - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min - Cột áp: 4 bar - Kích thước cổng hút/xả: 1,25 inch

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 INOX
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 INOX

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 INOX - Xuất xứ: Trung Quốc - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min - Cột áp: 4 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 NHỰA PP
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 NHỰA PP

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 NHỰA PP - Kích thước cổng hút/xả: 1,25 inch - Kích thước cổng khí nén: 1,25 inch - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 TEFLON
Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 TEFLON

Bơm Màng Điện GODO DBY3-32 TEFLON - Cột áp: 4 bar - Kích thước cổng hút/xả: 1,25 inch - Kích thước cổng khí nén: 1,25 inch - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 GANG
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 GANG

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 GANG - Xuất xứ: Trung Quốc - Size: 1 inch - Lưu lượng tối đa: 48 lít/min - Cột áp: 4 bar

Liên hệ

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 HỢP KIM NHÔM
Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 HỢP KIM NHÔM

Bơm Màng Điện GODO DBY3-40 HỢP KIM NHÔM - Kích thước cổng hút/xả: 1,5 inch - Kích thước cổng khí nén: 1,5 inch - Hạt rắn có kích thước max: 3,2 mm - Size: 1 inch

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo