Ổn áp SutudoỔn áp SUTUDO 1 pha 750VA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 750VA

- Công suất : 750VA. - Input : 140V - 240V. - Output : 220V, 110V, 100V . - Trọng lượng : 6 kg.

1.150.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 1KVA

- Công suất : 1KVA. - Kích thước ( mm ) : 245 x 240 x 198. - Output : 220V, 110V, 100V .

1.210.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha
Ổn áp SUTUDO 1.5KVA 1 pha

- Công suất : 1.5 KVA. - Kích thước : 265 x 247 x 210 mm . - Output : 220V, 110V, 100V.

1.410.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 2KVA

- Công suất : 2KVA. - Kích thước : 320 x 275 x 215 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

1.650.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 3KVA

- Công suất : 3 KVA. - Kích thước : 360 x 298 x 246 mm. - Output : 220V, 110V, 100V.

2.280.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 4KVA

- Công suất : 4 KVA. - Kích thước : 360 x 240 x 360 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

2.700.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 5KVA

- Công suất : 5KVA. - Kích thước : 365 x 245 x 365 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

3.050.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 7.5KVA

- Công suất : 7.5 KVA. - Kích thước : 400 x 262 x 398 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

4.350.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 10KVA

- Công suất : 10KVA. - Kích thước : 400 x 270 x 410 mm . - Output : 220V, 110V, 100V .

4.950.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 15KVA

- Công suất : 15 KVA. - Kích thước ( mm ) : 450 x 410 x 620. - Output : 220V, 110V, 100V.

9.240.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 20KVA

- Công suất : 20 KVA. - Kích thước : 560 x 350 x 620 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

12.220.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 25KVA

- Công suất : 25 KVA. - Kích thước : 570 x 350 x 630 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

14.650.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 30KVA

- Công suất : 30 KVA. - Kích thước : 470 x 420 x 690 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

18.830.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 40KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 40KVA

- Công suất : 40 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

28.660.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 50KVA

- Công suất : 50 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V

31.340.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 60KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 60KVA

- Công suất : 60 KVA. - Kích thước : 610 x 420 x 800 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

39.560.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 1 pha 100KVA
Ổn áp SUTUDO 1 pha 100KVA

- Công suất : 100 KVA. - Kích thước : 710 x 510 x 1220 mm. - Output : 220V, 110V, 100V .

Liên hệ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 3KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 3KVA

- Công suất : 3KVA. - Kích thước (mm) : 380 x 260 x 440. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 26 kg, 28 kg.

4.580.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 6KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 6KVA

- Công suất : 6KVA. - Kích thước (mm) : 380 x 260 x 440. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 28,5 kg, 34 kg.

6.550.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 10KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 10KVA

- Công suất : 10KVA. - Kích thước (mm) : 450 x 300 x 450. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 34 kg, 38 kg.

8.340.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 15KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 15KVA

- Công suất : 15KVA. - Kích thước (mm) : 510 x 325 x 590. - Output : 380V ( +_ 2% - 3% ) . - Trọng lượng : 44 kg, 61 kg.

12.660.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 20KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 20KVA

- Công suất : 20KVA. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 61 kg, 65 kg.

16.850.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 25KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 25KVA

- Công suất : 25KVA. - Điện áp vào: 320V – 420V. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 64 kg.

20.560.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 30KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 30KVA

- Công suất : 30KVA. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 70 kg, 73 kg, 103 kg.

22.440.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 40KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 40KVA

- Công suất : 40KVA. - Điện áp vào: 320V – 420V. - Kích thước (mm) : 560 x 350 x 620. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 85 kg .

29.620.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 45KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 45KVA

- Công suất : 45KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 100 kg, 121 kg, 149 kg.

33.650.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 50KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 50KVA

- Công suất : 50KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 105 kg, 131 kg, 159 kg.

40.350.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 60KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 60KVA

- Công suất : 60KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%) . - Trọng lượng : 125 kg, 164 kg, 210 kg.

44.440.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 75KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 75KVA

- Công suất : 75KVA. - Kích thước (mm) : 610 x 410 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 133 kg, 199 kg, 286 kg.`

50.240.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 100KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 100KVA

- Công suất : 100KVA. - Kích thước (mm) : 640 x 470 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 170 kg, 303 kg, 411 kg.`

68.540.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 120KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 120KVA

- Công suất : 120KVA. - Kích thước (mm) : 640 x 470 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 173 kg, 422 kg.

77.680.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 150KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 150KVA

- Công suất : 150KVA. - Kích thước (mm) : 960 x 760 x 1230. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 259 kg, 436 kg, 540 kg.

87.250.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 180KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 180KVA

- Công suất : 180KVA. - Điện áp vào : 320V - 420V. - Kích thước (mm) : 960 x 760 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 286 kg.

145.500.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 200KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 200KVA

- Công suất : 200KVA. - Kích thước (mm) : 960 x 760 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 295 kg, 483 kg, 677 kg.

168.200.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 250KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 250KVA

- Công suất : 250KVA. - Kích thước (mm) : 960 x 760 x 1220. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 303 kg, 573 kg.

194.700.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 300KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 300KVA

- Công suất : 300KVA. - Kích thước (mm) : 1010 x 910 x 1320. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 442 kg, 817 kg, 930 kg.

236.400.000 VNĐ

Ổn áp SUTUDO 3 pha 400KVA
Ổn áp SUTUDO 3 pha 400KVA

- Công suất : 400KVA. - Kích thước (mm) : 1210 x 1010 x 1320. - Output : 380V (+_ 2% - 3%). - Trọng lượng : 575 kg, 981 kg.

290.600.000 VNĐ

Gọi mua hàng